Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

simona
Príspevky: 6
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 9:33 am

Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa simona » Ut Sep 05, 2017 10:19 am

Od 1. júla 2017 sa STN EN 50575: 2015 stala záväznou harmonizovanou normou. Tento dokument zaviedol jednoznačnú klasifikáciu protipožiarnych charakteristík káblov a ich jednotné označovanie v rámci celej Európskej únie.

Podľa STN EN 50575: 2015 metalické a optické káble pre štruktúrovanú kabeláž sú stavebné výrobky a podliehajú požiadavkám pre použitie káblov v stavbách vo vzťahu k reakcii na oheň.

Norma svojím obsahom rozšírila uplatniteľnosť súvisiacich právnych predpisov (Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 305/2011, Vyhláška MVSR č.94/2004 Z. z. v aktuálnom znení č.225/2012 Z.z.) a technických noriem (STN EN 13501-6: 2015, STN 92 0203, STN EN 50174-1/A2: 2015), ktoré sa týkajú zvýšenia pasívnej požiarnej ochrany stavieb.TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ (Euroclass)

Každý kábel dodávaný na trh EÚ musí mať na základe skúšok realizovaných v laboratóriách akreditovaných Európskou komisiou stanovenú triedu rekcie na oheň (Obr.1). Pre káble s triedou reakcie na oheň B2ca a Cca sa okrem typovej skúšky vyžaduje aj certifikát o nemennosti parametrov (AVCP) v Systéme 1+.

Pre triedy reakcie na oheň Aca , B1ca , B2ca , Cca a Dca sú zároveň definované aj doplnkové klasifikácie (Obr.2).

Triedy reakcie na oheň Aca a B1ca sú pre káble používané v štruktúrovaných kabelážach technicky nedosiahnuteľné.

Pre káble s triedou reakcie na oheň Fca sa laboratórne testy nevyžadujú. Používanie káblov s triedou reakcie na oheň Fca v budovách je v kabelážach pre informačné technológie zakázané (viď. STN EN 50174-1/A2:2015).

Obr. 1. Triedy reakcie na oheň
Obrázok

Obr. 2. Doplnkové klasifikácie k triedam reakcie na oheň
Obrázok

Poznámka:
Vyššie uvedené požiadavky sa nevzťahujú na pohyblivé prívody (napr. patch káble) a ani na káble pre vonkajšie použitie.
OZNAČOVANIE KÁBLOV

Norma zaviedla povinné označovanie káblov na obale (bubon / krabica), resp. v potlači kábla. Štítok na obale musí obsahovať známku CE, triedu reakcie na oheň, ako aj ďalšie predpísané údaje (Obr.3).

Zaužívané označovanie káblov PVC, LSOH, LSFROH nie je možné používať na klasifikáciu protipožiarnych charakteristík kábla. Predstavujú už len nepovinný informatívny údaj.

ObrázokVYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Vyhlásenie o parametroch (Obr.4) je oficiálny dokument potvrdzujúci triedu reakcie na oheň, ktorým stavebník preukazuje splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby pri kolaudácii budovy. Vydáva ho výrobca na základe protokolov z typovej skúšky resp. certifikátu o nemennosti parametrov z akreditovanej skúšobne.

Poznámka:
V prípade pochybností má každá zainteresovaná osoba možnosť preveriť si hodnovernosť Vyhlásenia o parametroch kontaktovaním akreditovaných laboratórií pomocou identifikačného čísla uvedeného vo Vyhlásení o parametroch, alebo prostredníctvom národného kontaktného miesta pre stavebné výrobky zriadeného v každom členskom štáte EÚ.


Obr. 4. Vyhlásenie o parametroch - príklad
ObrázokSTAVBY A PRIESTORY S NUTNOSŤOU POUŽITIA KÁBLOV B2ca-s1, d1, a1

Pre káble vedené cez požiarne úseky s priestormi uvedenými v STN 92 0203 je trieda reakcie na oheň B2ca-s1, d1, a1 nutnosťou pre splnenie minimálnych požiadaviek vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavby (Vyhláška MVSR č.94/2004 Z. z. v aktuálnom znení č.225/2012 Z. z.).

Táto povinnosť sa vzťahuje na stavby a priestory ako sú napríklad nemocnice, jasle, stavby sociálnych služieb, stavby s vnútornými zhromažďovacími priestormi, hotely, internáty, ubytovne, kúpele, ..., ako aj na chránené únikové cesty v akejkoľvek stavbe.

Štruktúrovaná kabeláž má hviezdicovú topológiu. Rozvody káblov sú vedené v masívnych zväzkoch, ktoré sa postupne rozvetvujú do jednotlivých častí budov a následne odbočujú do jednotlivých miestností. V zmysle bodu 5.1.2 STN 92 0203 musia káble prechádzajúce viacerými požiarnymi úsekmi spĺňať vyššiu triedu reakcie na oheň. Vo väčšine stavieb je preto nevyhnutné vybudovať kompletnú štruktúrovanú kabeláž s káblami B2ca- s1, d1, a1.

Obr. 5. Farba plášťa káblov triedy B2ca - s1, d1, a1
ObrázokNA ČO SA V PRAXI ČASTO ZABÚDA

Projektanti sú povinní vo výkresovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie riešiť trasy káblov štruktúrovanej kabeláže a následne špecialista požiarnej ochrany musí určiť v projekte PBS požiadavky na káblové rozvody vedené cez požiarne úseky vpriestoroch a stavbách uvedených v norme STN 92 0203, nevynímajúc rozvody štruktúrovanej kabeláže.

Stavebník má povinnosť pri kolaudácii stavby preukázať Hasičskému a záchrannému zboru splnenie požiadaviek projektu PBS doložením Vyhlásenia o parametroch aj ku káblom štruktúrovanej kabeláže.

Používanie káblov s triedou reakcie na oheň Fca v budovách je v prípade štruktúrovaných kabeláží zakázané.DOSTUPNOSŤ KÁBLOV B2ca – s1, d1, a1

Slovensko ako prvé z krajín EÚ zaviedlo v roku 2013 v norme STN 92 0203 klasifikáciu stavieb a priestorov, v ktorých je nutné použitie káblov s triedou reakcie na oheň B2ca - s1, d1, a1. Slovenskí výrobcovia boli preto ako prví konfrontovaní s požiadavkou zabezpečiť dostupnosť takýchto káblov. Ukázalo sa, že v oblasti štruktúrovaných kabeláží to predstavuje vážny problém.

Už prvé laboratórne skúšky, ktoré realizovala spoločnosť KRUGEL EXIM potvrdili, že všetky bežne používané káble dosahujú triedu reakcie na oheň Eca, maximálne Dca. Dosiahnutie triedy B2ca - s1, d1, a1 si vyžiadalo sofistikovanú kombináciu úpravy konštrukcie, technológie výroby a materiálového zloženia káblov. Po sérii experimentov (viď. Obr.6) v októbri 2016 spoločnosť KRUGEL EXIM ako prvá v Európe úspešne certifikovala v akreditovaných laboratóriách kábel Cat.6A triedy reakcie na oheň B2ca- s1, d1, a1. Následne ako prvá zabezpečila jeho dostupnosť na slovenskom trhu.

Obr. 6.: Výber z výsledkov skúšok triedy reakcie na oheň dosiahnutých počas vývoja kábla Cat.6A Euroclass B2ca - s1, d1, a1.
Obrázok

Michal Sobolič
Technický riaditeľ
KRUGEL EXIM, spol. s r.o.

prvy@ams.sk
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 11:09 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa prvy@ams.sk » Ut Sep 05, 2017 11:19 am

Super vysvetlené.
Ing. Vladimír Prvý
Vedúci projekcie a rozpočtov
prvy@ams.sk
MT: +421 905 269 857

Gu100
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Št Sep 07, 2017 8:30 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa Gu100 » Št Sep 07, 2017 8:43 am

Dobry den,

pekne zhrnute.
Mozete prosim vas uviest presny zoznam priestorov a stavieb v ktorych je povinnost pouzivat kable B2ca S1, d1, a1?

Dakujem

igorb
Site Admin
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Po Sep 04, 2017 9:02 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa igorb » Št Sep 07, 2017 9:44 am

Gu100 napísal:Dobry den,

pekne zhrnute.
Mozete prosim vas uviest presny zoznam priestorov a stavieb v ktorych je povinnost pouzivat kable B2ca S1, d1, a1?

Dakujem

Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení platnom od 1. apríla 2017, § 6a Ochrana slovenskej technickej normy zakazuje doslovné citovanie normy alebo jej časti bez bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu. Požadovaný zoznam Vám preto nemôžeme poskytnúť formou zverejnenia na tejto stránke. Prosím požiadajte pána Soboliča (sobolic(at)krugel.sk) o zaslanie tlačenej verzie katalógu KELine 2017/18, kde sú tieto informácie uvedené so súhlasom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

jancosko
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Št Sep 07, 2017 9:14 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa jancosko » Št Sep 07, 2017 10:50 am

Nevzťahuje sa nutnosť používať káble s triedou rekcie na oheň B2ca-s1, d1, a1 v priestoroch a stavbách uvedených v STN 92 0203 len na káble určené pre trvalú dodávku elektrickej energie? Viete mi potvrdiť, že táto povinnosť platí aj pre káble štruktúrovaných kabeláží?

marcel
Príspevky: 9
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 10:23 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa marcel » Št Sep 07, 2017 12:49 pm

jancosko napísal:Nevzťahuje sa nutnosť používať káble s triedou rekcie na oheň B2ca-s1, d1, a1 v priestoroch a stavbách uvedených v STN 92 0203 len na káble určené pre trvalú dodávku elektrickej energie? Viete mi potvrdiť, že táto povinnosť platí aj pre káble štruktúrovaných kabeláží?


Takáto interpretácia pramení z trochu nešťastne zvoleného názvu normy. Po jej dôkladnom preštudovaní je však jednoznačné, že v bode 5.1. norma STN 92 0203 stanovuje povinnosť použiť káble s triedou reakcie na oheň B2ca s1, d1, a1 pre všetky káble v káblových rozvodoch (t.j. silnoprúdové, riadiace, komunikačné, optické, ….), a teda aj metalické a optické káble štruktúrovaných kabeláži. V prípade pretrvávania Vašich pochybností Vám toto stanovisko potvrdí aj Odbor požiarnej prevencie  Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

mirop
Príspevky: 2
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 11:13 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa mirop » Pi Sep 08, 2017 12:24 pm

Káble akej triedy reakcie na oheň mám použiť, ak nejde o priestory uvedené v STN 92 0203 a chcem nadaľej používať káble na ktoré som zvyknutý a bol som s nimi po dlhé roky maximálne spokojný.

marcel
Príspevky: 9
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 10:23 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa marcel » Pi Sep 08, 2017 1:47 pm

mirop napísal:Káble akej triedy reakcie na oheň mám použiť, ak nejde o priestory uvedené v STN 92 0203 a chcem nadaľej používať káble na ktoré som zvyknutý a bol som s nimi po dlhé roky maximálne spokojný.

Roky vyrábané a na trhu dostupné káble nájdete dnes s označením (triedou reakcie na oheň):
u tienených aj netienených káblov Cat.5E a Cat.6 s PVC aj LSOH plášťom - trieda rekcie na oheň Eca
u tienených káblov Cat.6A, Cat.7 a Cat.7A s LSOH plášťom - trieda rekcie na oheň Eca alebo Dca
Jediná zmena po 1.7.2017 u týchto káblov je, že museli prejsť predpísaným certifikačným procesom pre stanovenie triedy reakcie na oheň a podliehajú systému kontroly posudzovania a overovania nemennosti parametrov.
Jedine káble s triedou reakcie na oheň Cca a B2ca reprezentujú nové produkty na trhu (museli prejsť úpravou konštrukcie, materiálového zloženia, alebo technológie výroby).

LTO
Príspevky: 1
Dátum registrácie: Po Sep 11, 2017 12:40 pm

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa LTO » Po Sep 11, 2017 1:19 pm

Dobry den, viete mi prosim poradit, ake su poziadavky na kable v CR z hladiska dodrzania poziadaviek PBS ?
dakujem marek

marcel
Príspevky: 9
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 10:23 am

Re: Podmienky použitia káblov pre štruktúrovanú kabeláž v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň (Článok)

Príspevokod užívateľa marcel » Ut Sep 12, 2017 9:33 am

LTO napísal:Dobry den, viete mi prosim poradit, ake su poziadavky na kable v CR z hladiska dodrzania poziadaviek PBS ?
dakujem marek

V Čechách kategorizáciu stavieb a priestorov definuje Vyhláška č.23/2008 Sb. v aktuálnom znení č.268/2011 Sb., resp. technická norma ČSN 73 0848 Zmena Z2:2017. Nutnosťou pre splnenie minimálnych požiadaviek vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavby je použitie káblov s triedou reakcie na oheň B2ca-s1,d1. Splnenie doplnkovej klasifikácie acidita sa nepožaduje. Na rozdiel od Slovenska majú mať v Čechách plášť oranžovej farby len káble s funkčnou integritou.